Archiwum kategorii 'Rynek'

Znaczenie pojęcia rynek

Znaczenie pojęcia rynek Rynek i jego znaczenie to jedna z najważniejszych kategorii w nauce jaką jest ekonomia. Rynek pospolicie oznacza miejsce, z reguły skupione w znaczeniu zinstytucjonalizowanym, gdzie dokonuje się wymiana czyli transakcja kupna i sprzedaży składników produkcji oraz wyprodukowanych dóbr i usług. Aby mógł zaistnieć rynek muszą być obecne poszczególne czynniki: producent, który sprzedaje towar oraz konsument, który nabywa dany towar od producenta. Obecne techniki nie wymagają bezpośredniego kontaktu sprzedającego z kupującym oraz obecności rzeczywistej obu stron w jednym miejscu. Obecnie nawiązywanie kontaktów i zawiązywanie transakcji może się odbywać telefonicznie, za pomocą Internetu i innych narzędzi dalekosiężnego kontaktu z kontrahentem. Dlatego rynek zazwyczaj nazywa się procesem, podczas którego kupujący i sprzedający nawiązują kontakt, ustalają warunki kupna i sprzedaży danych produktów bądź usług. Wyróżniamy kilka rodzajów rynku: według zasięgu terytorialnego może to być rynek lokalny, regionalny, krajowy bądź rynek zagraniczny i rynek światowy. Na podstawie przedmiotu obrotu na rynku rozróżniamy rynek dóbr i usług oraz rynek detali wytwórczych. Możemy podzielić rynki na poszczególne branże na przykład mięsny, zbożowy itp.

Archiwum kategorii 'Rynek'

Podaż i czynniki ją kształtujące

Podaż i czynniki ją kształtujące Pod pojęciem podaży rozumiemy, relację między ilością dóbr i usług znajdujących się na rynku a ich cenami ustalonymi w określonym czasie zachodzenia transakcji rynkowych. Podaż identycznie jak popyt dzielimy na podaż indywidualną, czyli odnoszona do jednego producenta oraz podaż globalną, kiedy to bierzemy pod uwagę wszystkich producentów znajdujących się na rynku. Podaż jest bezpośrednio związana z czynnikiem jakim jest cena, w przeciwieństwie do popytu pod wpływem wzrostu ceny, podaż również rośnie. Prawo podaży mówi nam właśnie o tej zależności, wraz ze wzrostem cen rośnie produkcja określonych towarów. Przedsiębiorca bowiem, który zajmuje się produkcja i sprzedażą określonych dóbr i usług, w momencie wzrostu cen zwiększa swoja produkcje i sprzedaż i automatycznie osiąga większe zyski co wpływa korzystnie na rozwój jego przedsiębiorstwa. W przypadku zmniejszenia się cen na rynku, również sprzedawca zmniejsza swoja sprzedaż produktów, ponieważ przy niższej cenie jego dochody będą niższe i osłabia przedsiębiorstwo. Podaż dóbr i usług również uzależniona jest od pewnych czynników. Są to między innymi koszty produkcji, oczekiwania producentów, istniejący i prognozowany popyt oraz polityka cenowa kraju.

Archiwum kategorii 'Rynek'

Cena równowagi rynkowej

Cena równowagi rynkowej Cena równowagi rynkowej jest to cena zachowana przy sprzedaży i zakupie określonych dóbr i usług i zadowalająca obie strony transakcji. Cena równowagi rynkowej powoduje wyczyszczenie rynku z towarów i możliwość produkcji oraz sprzedaży nowych dóbr i usług. Cenę równowagi rynkowej możemy przedstawić na wykresie przecięcia się dwóch krzywych: popytu i podaży, a równowaga rynkowa to punkt przecięcia się tych krzywych. Na obecnym konkurencyjnym i bezwzględnym rynku dóbr i usług ciężko o zachowanie równowagi cenowej, gdyż kupujący chcieliby nabyć towar jak najtaniej, a sprzedający wyzbyć się go po najwyższej możliwej cenie. Rynek podzielony jest na towary gatunkowo lepsze i gorsze, zakup i sprzedaż towarów odbywa się wśród rożnych klas społecznych. Lepsze towary gatunkowo kupowane są przez zamożnych ludzi natomiast te gorszej jakości przez biedne społeczeństwo. Przykładem mogą być ubiory nowe i używane oraz drogie dobrej marki i tańsze sprzedawane na bazarach, sprowadzane z takich państw jak Chiny czy Wietnam.

Archiwum kategorii 'Rynek'

Prosta gospodarka towarowa

Prosta gospodarka towarowa Prosta gospodarka towarowa miała miejsce w czasach przeszłych kiedy to dopiero gospodarka zaczęła się rozwijać. Cechy charakterystyczne dla prostej gospodarki towarowej to między innymi: prywatna własność środków produkcji, produkcja a rynek, swoistość prowadzonej działalności, w której właściciel jest głową rodziny i zatrudnia członków rodziny do pracy oraz robotników na czas określony, jego skala produkcji jest mała na potrzeby danej miejscowości bądź gminy. Tam gdzie istnieje już rozwinięta gospodarka towarowa, produkcja jest wytwarzana na szeroka skalę, zatrudniani są pracownicy na czas nieokreślony, a towary produkowane są na masowy wymiar krajowy bądź zagraniczny. Nadal jednak istnieje ogrom małych firm, tak zwanych jednoosobowych, bądź zatrudniających kilka osób, nie maja one przebicia na szeroki rynek, ale posiadają swój krąg odbiorców i z tego się utrzymują. Małym firmom wystarcza mały zasób klientów, mniejsze ilości wyrabianych towarów oraz zatrudnianie jednej bądź kilku osób. Usługi świadczone przez drobnych przedsiębiorców są potrzebne w każdym mniejszym i większym mieście, a ich towary są wyjątkowe i niepowtarzalne.

Poprzednie