Archiwum kategorii 'Rynek'

Współzależność między popytem i ceną

Współzależność między popytem i ceną W dużej mierze popyt jest uzależniony od ceny danego towaru. Wraz ze wzrostem ceny popyt na dany towar maleje, natomiast gdy cena maleje sprzedaż towaru rośnie. Jest to naturalny proces odbywający się na rynku dóbr i usług i w ekonomii nazywany jest prawem popytu. To zrozumiałe, ze gdy cena jakiegoś produktu, na przykład eleganckiego samochodu maleje, znajduje się większa liczba kupujących, których stać na zakup tegoż samochodu. Gdy natomiast cena jakiegoś towaru wzrasta, na przykład drożeje sprzęt AGD i RTV, liczba nabywców na ten towar maleje. Wszyscy wiemy jak odbywają się tak zwane promocje i ile klientów trafia wtedy do sklepów, a ile gdy wystawiany jest nowy droższy towar. Również odwrotna sytuacja może zaistnieć na rynku i to cena będzie się zmieniać pod wpływem zmiany popytu. Jeżeli jakieś producent wystawi swój towar po niższej cenie i będzie nim ogromne zainteresowanie, a więc popyt będzie wzrastał, automatycznie cena również wzrośnie, gdyż producent będzie chciał zarobić więcej. W tym przypadku wzrost popytu powoduje również wzrost cen, co wynika z chęci osiągnięcia większych zysków.

Archiwum kategorii 'Rynek'

Zmiana równowagi rynkowej

Zmiana równowagi rynkowej bardzo często zachodzi na rynku dóbr i usług i niejednokrotnie jest niechętnie przyjmowana przez strony zawierające transakcje kupna i sprzedaży. Zmiany równowagi rynkowej mogą zachodzić na korzyść sprzedających, wtedy to ceny towarów rosną i klienci nie są zadowoleni oraz zmiany zachodzące na korzyść kupujących, kiedy ceny towarów diametralnie spadają, klienci wykupują towary po niższych cenach, z sprzedający osiągają straty bądź wychodzą na zero w bilansie strat i zysków. Zmiana równowagi rynkowej może również nastąpić pod wpływem innych zewnętrznych czynników, a mianowicie przy zmianie liczby ludności, przy zmianie dochodów w określonym państwie, pod wpływem zmian strukturalnych popytu, w momencie pojawienia się na rynku dóbr substytucyjnych o niższych cenach sprzedaży oraz uzależniona jest od warunków i kosztów produkcji danego towaru. Wszystkie te czynniki bezpośrednio wpływają na zmianę równowagi rynkowej i na zachwianie się jej na rynku kupna i sprzedaży, a do ustabilizowania się rynku potrzebne są określone prawa handlowe, które doprowadzą do poprzedniego stanu równowagi na rynku dóbr i usług.

Archiwum kategorii 'Rynek'

Popyt i elementy warunkującego jego istnienie

Popyt i elementy warunkującego jego istnienie Do podstawowych elementów rynku należą popyt, podaż i cena. Współzależności i bezpośrednie powiązanie tych czynników między sobą nazywamy prawem popytu i podaży. Popyt jest to ilość dobra lub usługi, która konsumenci są w stanie w obecnej chwili nabyć w stosunku do obecnej ceny. Wielkość popytu to ilość dóbr bądź usług, które w obecnym momencie konsumenci są w stanie zakupić. Popyt możemy podzielić na popyt indywidualny, czyli odniesiony do indywidualnego nabywcy towaru oraz popyt globalny, kiedy to bierzemy pod uwagę wszystkie dobra i usługi i ich popyt w skali masowej. Od ilości i jakości popytu w danym momencie zależą pewne czynniki, miedzy innymi są to dochody kupujących, poziom cen produktów komplementarnych i substytucyjnych, liczba klientów na dane towary i usługi, preferencje konsumentów, czyli upodobania, obecna moda oraz reklama, rokowania na zmiany cen oraz dochody klientów w czasie przyszłym oraz ogólna sytuacja rozwojowa i polityczna kraju. Te wszystkie czynniki działające na popyt nazywamy czynnikami poza cenowymi i są one niezmiernie ważne i znaczące w kształtowaniu się popytu w danym miejscu i czasie.

Archiwum kategorii 'Rynek'

Cenowa elastyczność podaży

Cenowa elastyczność podaży Elastyczność cenowa podaży możemy określić jako wpływ wielkości podaży na zmianę ceny danego towaru. Cenowa sprężystość podaży, to procentowy stosunek rozwoju wielkości podaży do procentowej zmiany ceny. Elastyczność cenowa podaży możemy ukazać za pomocą wzoru ekonomicznego, bądź na wykresie. Wyróżniamy kilka rodzajów elastyczności podaży: podaż może być sztywna, a więc zmiana ceny nie ma wpływu na zmianę podaży, podaż doskonale elastyczna, czyli przy określonej cenie podaż wzrasta niezmiernie szybko, podaż nieelastyczna, kiedy to przy zmianie ceny podaż zmienia się nieznacznie, oraz podaż proporcjonalna, przy procentowej zmianie ceny tak samo zmienia się podaż na produkty i usługi. Przykładem podaży sztywnej może być sprzedaż pieczywa, przy wzroście cen jego produkcja nie zmienia się, zapotrzebowanie na pieczywo jest bowiem uwarunkowane czynnikami społecznymi i zaspokojeniem najważniejszych potrzeb człowieka, a nie ceną. Przykład podaży nieelastycznej to handel samochodami, przy wzroście lub spadku cen ich podaż wzrasta bądź spada nieznacznie, gdyż jest to towar drogi i nabywany okazjonalnie.

Archiwum kategorii 'Rynek'

Równowaga rynkowa i mechanizm jej przywracania

Równowaga rynkowa i mechanizm jej przywracania Pod pojęciem równowagi rynkowej określamy ogólne zadowolenie obu stron transakcji, czyli kupującego i sprzedającego swoje dobra i usługi na rynku zbytu. Równowaga rynkowa jest bezpośrednio uzależniona od prawa popytu i podaży oraz od ceny rynkowej. Równowaga rynkowa zachodzi wtedy, gdy cena stoi na takim poziomie, ze sprzedający mogą bez problemu upłynnić swoje produkty i usługi, a nabywcy kupić przy stawce oferowanej ceny. Zachodzi proces zadowolenia obu stron transakcji, sprzedawcy pozbywają się swojego towaru za godziwa cenę, a kupujący nabywają produktu przy równie zadowalającej kwocie cenowej. Równowaga rynkowa może oczywiście ulec zachwianiu i bardzo często zdarza się, ze któraś ze stron transakcji rynkowej nie jest zadowolona z przetargu. Jednego razu to kupujący nie są usatysfakcjonowani cenami w stosunku do swoich zarobków, innym razem sprzedający nie mogą pozbyć się towaru za określoną cenę w stosunku do ceny produkcji tych towarów. Gdy zachodzi duże zachwianie równowagi rynkowej, do ustabilizowania gospodarki potrzebne są określone prawa i reguły panujące na danym rynku kupna i sprzedaży.

Archiwum kategorii 'Rynek'

Znaczenie i powstanie pieniądza

Znaczenie i powstanie pieniądza Historia pieniądza ma początek tam gdzie rozpoczyna się rozwój gospodarki rynkowej, zatem ściśle się wiąże z zarządzaniem produktami i usługami na rynku. Pieniądz jest wynikiem transakcji rynkowych, a więc jej nieodzownym elementem łączącym oraz kryterium rozwoju. Przed powstaniem pieniądza rodzajem zapłaty były inne przedmioty na wymianę, co miało miejsce gdy jedna strona potrzebowała produktów, które były w posiadaniu tej drugiej strony transakcji i na odwrót. Elementami wymiennymi z pieniądzem były rożne przedmioty takie jak bydło, skory, zboże, futra i inne. Z czasem zaczęto wydobywać i stosować do zapłaty miedź, srebro i złoto, które było w tamtych czasach najdroższa forma zapłaty. Powstał nawet tak zwany system sztabowo-złotowy, który długo w historii pieniądza był materiałem płatniczym za wszystkie towary i usługi rynkowe. Dopiero wiele lat potem wymyślono monety ze swoimi odpowiednikami wartościowymi oraz pieniądze papierowe. Dziś forma zapłaty są również bony towarowe, papiery wartościowe i inne cenne dokumenty wymieniane na pieniądze w monetach i banknotach.

Archiwum kategorii 'Rynek'

Elastyczność popytu

Elastyczność popytu Sprężystość popytu to odniesienie względnej zmiany wymiaru popytu do względnego rozwoju czynnika, który wywołuje zmianę popytu. Czynniki które wpływają na kształtowanie popytu mogą być mierzalne i niemierzalne. Elastyczność popytu w ekonomii określamy na podstawie mierzalnych czynników popytu, nie mierzalnych, jak sama nazwa wskazuje nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Elastyczność popytu przedstawiamy zazwyczaj na wykresach, z jednej strony wypisując cenę i jej wielkości, a z drugiej ilość sprzedawanego towaru. Sprężystość popytu możemy podzielić na poszczególne rodzaje, wyróżniamy popyt proporcjonalny, gdzie zmiana wielkościowa popytu jest identyczna jak procentowa zmiana ceny. Kolejny to popyt elastyczny, gdzie względny rozwój wielkości popytu jest większy od procentowej zmiany ceny. Wyróżniamy również popyt nieelastyczny i całkowicie nieelastyczny, w pierwszym przypadku procentowa zmiana wielkości popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny, w drugim zaś wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny. Ostatni rodzaj elastyczności cenowej popytu to popyt doskonale elastyczny, gdzie przy określonej cenie wielkość popytu przybiera dowolne rozmiary.

Następne