Popyt i elementy warunkującego jego istnienie

Popyt i elementy warunkującego jego istnienie Do podstawowych elementów rynku należą popyt, podaż i cena. Współzależności i bezpośrednie powiązanie tych czynników między sobą nazywamy prawem popytu i podaży. Popyt jest to ilość dobra lub usługi, która konsumenci są w stanie w obecnej chwili nabyć w stosunku do obecnej ceny. Wielkość popytu to ilość dóbr bądź usług, które w obecnym momencie konsumenci są w stanie zakupić. Popyt możemy podzielić na popyt indywidualny, czyli odniesiony do indywidualnego nabywcy towaru oraz popyt globalny, kiedy to bierzemy pod uwagę wszystkie dobra i usługi i ich popyt w skali masowej. Od ilości i jakości popytu w danym momencie zależą pewne czynniki, miedzy innymi są to dochody kupujących, poziom cen produktów komplementarnych i substytucyjnych, liczba klientów na dane towary i usługi, preferencje konsumentów, czyli upodobania, obecna moda oraz reklama, rokowania na zmiany cen oraz dochody klientów w czasie przyszłym oraz ogólna sytuacja rozwojowa i polityczna kraju. Te wszystkie czynniki działające na popyt nazywamy czynnikami poza cenowymi i są one niezmiernie ważne i znaczące w kształtowaniu się popytu w danym miejscu i czasie.

Równowaga rynkowa i mechanizm jej przywracania

Równowaga rynkowa i mechanizm jej przywracania Pod pojęciem równowagi rynkowej określamy ogólne zadowolenie obu stron transakcji, czyli kupującego i sprzedającego swoje dobra i usługi na rynku zbytu. Równowaga rynkowa jest bezpośrednio uzależniona od prawa popytu i podaży oraz od ceny rynkowej. Równowaga rynkowa zachodzi wtedy, gdy cena stoi na takim poziomie, ze sprzedający mogą bez problemu upłynnić swoje produkty i usługi, a nabywcy kupić przy stawce oferowanej ceny. Zachodzi proces zadowolenia obu stron transakcji, sprzedawcy pozbywają się swojego towaru za godziwa cenę, a kupujący nabywają produktu przy równie zadowalającej kwocie cenowej. Równowaga rynkowa może oczywiście ulec zachwianiu i bardzo często zdarza się, ze któraś ze stron transakcji rynkowej nie jest zadowolona z przetargu. Jednego razu to kupujący nie są usatysfakcjonowani cenami w stosunku do swoich zarobków, innym razem sprzedający nie mogą pozbyć się towaru za określoną cenę w stosunku do ceny produkcji tych towarów. Gdy zachodzi duże zachwianie równowagi rynkowej, do ustabilizowania gospodarki potrzebne są określone prawa i reguły panujące na danym rynku kupna i sprzedaży.

Znaczenie pojęcia rynek

Znaczenie pojęcia rynek Rynek i jego znaczenie to jedna z najważniejszych kategorii w nauce jaką jest ekonomia. Rynek pospolicie oznacza miejsce, z reguły skupione w znaczeniu zinstytucjonalizowanym, gdzie dokonuje się wymiana czyli transakcja kupna i sprzedaży składników produkcji oraz wyprodukowanych dóbr i usług. Aby mógł zaistnieć rynek muszą być obecne poszczególne czynniki: producent, który sprzedaje towar oraz konsument, który nabywa dany towar od producenta. Obecne techniki nie wymagają bezpośredniego kontaktu sprzedającego z kupującym oraz obecności rzeczywistej obu stron w jednym miejscu. Obecnie nawiązywanie kontaktów i zawiązywanie transakcji może się odbywać telefonicznie, za pomocą Internetu i innych narzędzi dalekosiężnego kontaktu z kontrahentem. Dlatego rynek zazwyczaj nazywa się procesem, podczas którego kupujący i sprzedający nawiązują kontakt, ustalają warunki kupna i sprzedaży danych produktów bądź usług. Wyróżniamy kilka rodzajów rynku: według zasięgu terytorialnego może to być rynek lokalny, regionalny, krajowy bądź rynek zagraniczny i rynek światowy. Na podstawie przedmiotu obrotu na rynku rozróżniamy rynek dóbr i usług oraz rynek detali wytwórczych. Możemy podzielić rynki na poszczególne branże na przykład mięsny, zbożowy itp.