Współzależność między popytem i ceną

Współzależność między popytem i ceną W dużej mierze popyt jest uzależniony od ceny danego towaru. Wraz ze wzrostem ceny popyt na dany towar maleje, natomiast gdy cena maleje sprzedaż towaru rośnie. Jest to naturalny proces odbywający się na rynku dóbr i usług i w ekonomii nazywany jest prawem popytu. To zrozumiałe, ze gdy cena jakiegoś produktu, na przykład eleganckiego samochodu maleje, znajduje się większa liczba kupujących, których stać na zakup tegoż samochodu. Gdy natomiast cena jakiegoś towaru wzrasta, na przykład drożeje sprzęt AGD i RTV, liczba nabywców na ten towar maleje. Wszyscy wiemy jak odbywają się tak zwane promocje i ile klientów trafia wtedy do sklepów, a ile gdy wystawiany jest nowy droższy towar. Również odwrotna sytuacja może zaistnieć na rynku i to cena będzie się zmieniać pod wpływem zmiany popytu. Jeżeli jakieś producent wystawi swój towar po niższej cenie i będzie nim ogromne zainteresowanie, a więc popyt będzie wzrastał, automatycznie cena również wzrośnie, gdyż producent będzie chciał zarobić więcej. W tym przypadku wzrost popytu powoduje również wzrost cen, co wynika z chęci osiągnięcia większych zysków.

Popyt i elementy warunkującego jego istnienie

Popyt i elementy warunkującego jego istnienie Do podstawowych elementów rynku należą popyt, podaż i cena. Współzależności i bezpośrednie powiązanie tych czynników między sobą nazywamy prawem popytu i podaży. Popyt jest to ilość dobra lub usługi, która konsumenci są w stanie w obecnej chwili nabyć w stosunku do obecnej ceny. Wielkość popytu to ilość dóbr bądź usług, które w obecnym momencie konsumenci są w stanie zakupić. Popyt możemy podzielić na popyt indywidualny, czyli odniesiony do indywidualnego nabywcy towaru oraz popyt globalny, kiedy to bierzemy pod uwagę wszystkie dobra i usługi i ich popyt w skali masowej. Od ilości i jakości popytu w danym momencie zależą pewne czynniki, miedzy innymi są to dochody kupujących, poziom cen produktów komplementarnych i substytucyjnych, liczba klientów na dane towary i usługi, preferencje konsumentów, czyli upodobania, obecna moda oraz reklama, rokowania na zmiany cen oraz dochody klientów w czasie przyszłym oraz ogólna sytuacja rozwojowa i polityczna kraju. Te wszystkie czynniki działające na popyt nazywamy czynnikami poza cenowymi i są one niezmiernie ważne i znaczące w kształtowaniu się popytu w danym miejscu i czasie.

Elastyczność popytu

Elastyczność popytu Sprężystość popytu to odniesienie względnej zmiany wymiaru popytu do względnego rozwoju czynnika, który wywołuje zmianę popytu. Czynniki które wpływają na kształtowanie popytu mogą być mierzalne i niemierzalne. Elastyczność popytu w ekonomii określamy na podstawie mierzalnych czynników popytu, nie mierzalnych, jak sama nazwa wskazuje nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Elastyczność popytu przedstawiamy zazwyczaj na wykresach, z jednej strony wypisując cenę i jej wielkości, a z drugiej ilość sprzedawanego towaru. Sprężystość popytu możemy podzielić na poszczególne rodzaje, wyróżniamy popyt proporcjonalny, gdzie zmiana wielkościowa popytu jest identyczna jak procentowa zmiana ceny. Kolejny to popyt elastyczny, gdzie względny rozwój wielkości popytu jest większy od procentowej zmiany ceny. Wyróżniamy również popyt nieelastyczny i całkowicie nieelastyczny, w pierwszym przypadku procentowa zmiana wielkości popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny, w drugim zaś wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny. Ostatni rodzaj elastyczności cenowej popytu to popyt doskonale elastyczny, gdzie przy określonej cenie wielkość popytu przybiera dowolne rozmiary.

Podaż i czynniki ją kształtujące

Podaż i czynniki ją kształtujące Pod pojęciem podaży rozumiemy, relację między ilością dóbr i usług znajdujących się na rynku a ich cenami ustalonymi w określonym czasie zachodzenia transakcji rynkowych. Podaż identycznie jak popyt dzielimy na podaż indywidualną, czyli odnoszona do jednego producenta oraz podaż globalną, kiedy to bierzemy pod uwagę wszystkich producentów znajdujących się na rynku. Podaż jest bezpośrednio związana z czynnikiem jakim jest cena, w przeciwieństwie do popytu pod wpływem wzrostu ceny, podaż również rośnie. Prawo podaży mówi nam właśnie o tej zależności, wraz ze wzrostem cen rośnie produkcja określonych towarów. Przedsiębiorca bowiem, który zajmuje się produkcja i sprzedażą określonych dóbr i usług, w momencie wzrostu cen zwiększa swoja produkcje i sprzedaż i automatycznie osiąga większe zyski co wpływa korzystnie na rozwój jego przedsiębiorstwa. W przypadku zmniejszenia się cen na rynku, również sprzedawca zmniejsza swoja sprzedaż produktów, ponieważ przy niższej cenie jego dochody będą niższe i osłabia przedsiębiorstwo. Podaż dóbr i usług również uzależniona jest od pewnych czynników. Są to między innymi koszty produkcji, oczekiwania producentów, istniejący i prognozowany popyt oraz polityka cenowa kraju.