Cenowa elastyczność podaży

Cenowa elastyczność podaży Elastyczność cenowa podaży możemy określić jako wpływ wielkości podaży na zmianę ceny danego towaru. Cenowa sprężystość podaży, to procentowy stosunek rozwoju wielkości podaży do procentowej zmiany ceny. Elastyczność cenowa podaży możemy ukazać za pomocą wzoru ekonomicznego, bądź na wykresie. Wyróżniamy kilka rodzajów elastyczności podaży: podaż może być sztywna, a więc zmiana ceny nie ma wpływu na zmianę podaży, podaż doskonale elastyczna, czyli przy określonej cenie podaż wzrasta niezmiernie szybko, podaż nieelastyczna, kiedy to przy zmianie ceny podaż zmienia się nieznacznie, oraz podaż proporcjonalna, przy procentowej zmianie ceny tak samo zmienia się podaż na produkty i usługi. Przykładem podaży sztywnej może być sprzedaż pieczywa, przy wzroście cen jego produkcja nie zmienia się, zapotrzebowanie na pieczywo jest bowiem uwarunkowane czynnikami społecznymi i zaspokojeniem najważniejszych potrzeb człowieka, a nie ceną. Przykład podaży nieelastycznej to handel samochodami, przy wzroście lub spadku cen ich podaż wzrasta bądź spada nieznacznie, gdyż jest to towar drogi i nabywany okazjonalnie.

Podaż i czynniki ją kształtujące

Podaż i czynniki ją kształtujące Pod pojęciem podaży rozumiemy, relację między ilością dóbr i usług znajdujących się na rynku a ich cenami ustalonymi w określonym czasie zachodzenia transakcji rynkowych. Podaż identycznie jak popyt dzielimy na podaż indywidualną, czyli odnoszona do jednego producenta oraz podaż globalną, kiedy to bierzemy pod uwagę wszystkich producentów znajdujących się na rynku. Podaż jest bezpośrednio związana z czynnikiem jakim jest cena, w przeciwieństwie do popytu pod wpływem wzrostu ceny, podaż również rośnie. Prawo podaży mówi nam właśnie o tej zależności, wraz ze wzrostem cen rośnie produkcja określonych towarów. Przedsiębiorca bowiem, który zajmuje się produkcja i sprzedażą określonych dóbr i usług, w momencie wzrostu cen zwiększa swoja produkcje i sprzedaż i automatycznie osiąga większe zyski co wpływa korzystnie na rozwój jego przedsiębiorstwa. W przypadku zmniejszenia się cen na rynku, również sprzedawca zmniejsza swoja sprzedaż produktów, ponieważ przy niższej cenie jego dochody będą niższe i osłabia przedsiębiorstwo. Podaż dóbr i usług również uzależniona jest od pewnych czynników. Są to między innymi koszty produkcji, oczekiwania producentów, istniejący i prognozowany popyt oraz polityka cenowa kraju.