Cenowa elastyczność podaży

Cenowa elastyczność podaży Elastyczność cenowa podaży możemy określić jako wpływ wielkości podaży na zmianę ceny danego towaru. Cenowa sprężystość podaży, to procentowy stosunek rozwoju wielkości podaży do procentowej zmiany ceny. Elastyczność cenowa podaży możemy ukazać za pomocą wzoru ekonomicznego, bądź na wykresie. Wyróżniamy kilka rodzajów elastyczności podaży: podaż może być sztywna, a więc zmiana ceny nie ma wpływu na zmianę podaży, podaż doskonale elastyczna, czyli przy określonej cenie podaż wzrasta niezmiernie szybko, podaż nieelastyczna, kiedy to przy zmianie ceny podaż zmienia się nieznacznie, oraz podaż proporcjonalna, przy procentowej zmianie ceny tak samo zmienia się podaż na produkty i usługi. Przykładem podaży sztywnej może być sprzedaż pieczywa, przy wzroście cen jego produkcja nie zmienia się, zapotrzebowanie na pieczywo jest bowiem uwarunkowane czynnikami społecznymi i zaspokojeniem najważniejszych potrzeb człowieka, a nie ceną. Przykład podaży nieelastycznej to handel samochodami, przy wzroście lub spadku cen ich podaż wzrasta bądź spada nieznacznie, gdyż jest to towar drogi i nabywany okazjonalnie.

Elastyczność popytu

Elastyczność popytu Sprężystość popytu to odniesienie względnej zmiany wymiaru popytu do względnego rozwoju czynnika, który wywołuje zmianę popytu. Czynniki które wpływają na kształtowanie popytu mogą być mierzalne i niemierzalne. Elastyczność popytu w ekonomii określamy na podstawie mierzalnych czynników popytu, nie mierzalnych, jak sama nazwa wskazuje nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Elastyczność popytu przedstawiamy zazwyczaj na wykresach, z jednej strony wypisując cenę i jej wielkości, a z drugiej ilość sprzedawanego towaru. Sprężystość popytu możemy podzielić na poszczególne rodzaje, wyróżniamy popyt proporcjonalny, gdzie zmiana wielkościowa popytu jest identyczna jak procentowa zmiana ceny. Kolejny to popyt elastyczny, gdzie względny rozwój wielkości popytu jest większy od procentowej zmiany ceny. Wyróżniamy również popyt nieelastyczny i całkowicie nieelastyczny, w pierwszym przypadku procentowa zmiana wielkości popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny, w drugim zaś wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny. Ostatni rodzaj elastyczności cenowej popytu to popyt doskonale elastyczny, gdzie przy określonej cenie wielkość popytu przybiera dowolne rozmiary.